SIMPLOT MEGA CRUNCH FRIES 3/16" SS

4952  SIMPLOT MEGA CRUNCH FRIES 3/16" SS

SIMPLOT MEGA CRUNCH FRIES 3/16" SS

6/4.5 lb.